Liên hệ

Thông tin liên hệ

Vietpearl Group

Địa chỉ: Tòa nhà Kova Center 92G Nguyễn Hữu cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:

Hotline CSKH: 0933.88.99.71

Hotline Tuyển dụng: 0933.99.66.50

Email: info@vietpearlgroup.com

Thời gian làm việc: 8:00 - 17:00 hàng ngày

form liên hệ

Liên hệ với chúng tôi

bản đồ

http://vietpearlgroup.com/
http://vietpearlgroup.com/catalog/view/theme/
Tòa nhà Kova Center 92G Nguyễn Hữu cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
http://vietpearlgroup.com/pictures/catalog/background/bg.jpg
10.7905235
106.71844980000003
Vietpearl Group
<p style="margin-left:.5in;text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves><w:TrackMoves> <w:TrackFormatting><w:TrackFormatting> <w:PunctuationKerning><w:PunctuationKerning> <w:ValidateAgainstSchemas><w:ValidateAgainstSchemas> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF><w:DoNotPromoteQF> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables><w:BreakWrappedTables> <w:SnapToGridInCell><w:SnapToGridInCell> <w:WrapTextWithPunct><w:WrapTextWithPunct> <w:UseAsianBreakRules><w:UseAsianBreakRules> <w:DontGrowAutofit><w:DontGrowAutofit> <w:SplitPgBreakAndParaMark><w:SplitPgBreakAndParaMark> <w:DontVertAlignCellWithSp><w:DontVertAlignCellWithSp> <w:DontBreakConstrainedForcedTables><w:DontBreakConstrainedForcedTables> <w:DontVertAlignInTxbx><w:DontVertAlignInTxbx> <w:Word11KerningPairs><w:Word11KerningPairs> <w:CachedColBalance><w:CachedColBalance> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"><m:mathFont> <m:brkBin m:val="before"><m:brkBin> <m:brkBinSub m:val="--"><m:brkBinSub> <m:smallFrac m:val="off"><m:smallFrac> <m:dispDef><m:dispDef> <m:lMargin m:val="0"><m:lMargin> <m:rMargin m:val="0"><m:rMargin> <m:defJc m:val="centerGroup"><m:defJc> <m:wrapIndent m:val="1440"><m:wrapIndent> <m:intLim m:val="subSup"><m:intLim> <m:naryLim m:val="undOvr"><m:naryLim> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" Name="Default Paragraph Font"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" Name="Hyperlink"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"><w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"><w:LsdException> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:red;mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"> </span><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG><o:AllowPNG> <o:TargetScreenSize>1024x768</o:TargetScreenSize> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves><w:TrackMoves> <w:TrackFormatting><w:TrackFormatting> <w:PunctuationKerning><w:PunctuationKerning> <w:ValidateAgainstSchemas><w:ValidateAgainstSchemas> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF><w:DoNotPromoteQF> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables><w:BreakWrappedTables> <w:SnapToGridInCell><w:SnapToGridInCell> <w:WrapTextWithPunct><w:WrapTextWithPunct> <w:UseAsianBreakRules><w:UseAsianBreakRules> <w:DontGrowAutofit><w:DontGrowAutofit> <w:SplitPgBreakAndParaMark><w:SplitPgBreakAndParaMark> <w:DontVertAlignCellWithSp><w:DontVertAlignCellWithSp> <w:DontBreakConstrainedForcedTables><w:DontBreakConstrainedForcedTables> <w:DontVertAlignInTxbx><w:DontVertAlignInTxbx> <w:Word11KerningPairs><w:Word11KerningPairs> <w:CachedColBalance><w:CachedColBalance> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"><m:mathFont> <m:brkBin m:val="before"><m:brkBin> <m:brkBinSub m:val="--"><m:brkBinSub> <m:smallFrac m:val="off"><m:smallFrac> <m:dispDef><m:dispDef> <m:lMargin m:val="0"><m:lMargin> <m:rMargin m:val="0"><m:rMargin> <m:defJc m:val="centerGroup"><m:defJc> <m:wrapIndent m:val="1440"><m:wrapIndent> <m:intLim m:val="subSup"><m:intLim> <m:naryLim m:val="undOvr"><m:naryLim> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><span style="font-size:13.0pt"><span style="mso-list:Ignore"><span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;"> </span></span></span><span style="font-size:13.0pt;color:red"><a href="tel:0933379933"><span style="color:red">Hotline CSKH: 0933.88.99.71</span></a></span><span style="font-size:13.0pt"></span><p style="margin-left:.5in;text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:red;mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"></span><span style="font-size:13.0pt"><span style="mso-list:Ignore"><span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;"> </span></span></span><span style="font-size:13.0pt;color:red">Hotline Tuyển dụng: 0933.99.66.50</span><span style="font-size:13.0pt"></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:red;mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"><br></span> <span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:red;mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"><br></span>
info@vietpearlgroup.com<br>
Email:
Fax:
Điện thoại: